ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณนา พรหมกสิกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0758804
อีเมล์ : wanna254@hotmail.com,pichcha.p@gmail.com
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,19:49  อ่าน 1375 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ISCRO หน่วยงานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ISCRO หน่วยงานและพลังงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2560


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ISCRO หน่วยการเรียนรู้งานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ISCRO หน่วยการเรียนรู้งานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ISCRO หน่วยการเรียนรู้งานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ในปีการศึกษา 2559จำนวน 36 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ISCRO แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พบว่า  ครูผู้สอนยังคงเน้นการบรรยายเนื้อหาเป็นหลัก ไม่มีรูปแบบการสอน เทคนิควิธีการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ครูผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนน้อย สื่อ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เก่าและขาดคุณภาพครูขาดการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนมีความหลากหลายและแตกต่างกัน  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอ นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ขาดเรียนบ่อย ขาดความสามารถด้านกระบวนการคิด  ไม่กระตือรือร้น   ไม่สนใจใฝ่เรียนรู้

2. องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ พบว่า การเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ สมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้ และจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม  

3.ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ISCRO

3.1ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ISCRO  พบว่า  มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือรูปแบบวิธีสอนที่คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด การเรียนแบบ ISCRO  โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,19:49   อ่าน 1375 ครั้ง