ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธี DR-TA ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรชยา ธงภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,10:01  อ่าน 2780 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประวิติผู้จัดทำผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,13:15  อ่าน 740 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาแฮนด์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,22:41  อ่าน 1272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิวพร เลิศประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2558,22:16  อ่าน 985 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาอาหารท้องถิ่นเมืองชัยภูมิ รหัสวิชาง30204 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางจิราภรณ์ ค้ำชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2558,08:55  อ่าน 716 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ1 รหัสวิชาง21101 เรื่องการปลูกพืช โดยใช้ชุดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ชื่ออาจารย์ : นางจิราภรณ์ ค้ำชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2558,08:51  อ่าน 839 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวผุสดี ยืนชวิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2558,04:08  อ่าน 3807 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวิจิตรา สุขสานต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2558,04:03  อ่าน 1319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและ ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บำรุงแนว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2557,05:52  อ่าน 854 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2557,07:13  อ่าน 745 ครั้ง
รายละเอียด..