ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง กุศลครอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : รตอ.เข้ม พูนชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด เติมผล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ฐานวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายกองพันธ์ ต่อศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ อาจนาเสียว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุงศักดิ์ วรรณพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางชวนพิศ ชูเดช
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเวนิช สุนทโร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธ คัมภีระ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน มาตกำจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน