ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรชยา ธงภักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธมกร ดุลยปกรณ์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวอรภิญญา ครองไข่น้ำ
ครูอัตราจ้าง