ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางหทัยวรรณ เพียนอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ
ครู คศ.3