ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุภาวดี ลาภภิญโญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิชาติ ห่อไธสง
ครู คศ.3

นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ์
ครู คศ.2