ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิชาติ ห่อไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุภาวดี ลาภภิญโญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2