ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจรัสศรี ทันรังกา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมประสงค์ กล้าหาญ
ครู คศ.3

นางสาวสุนิดา ฐานวิเศษ
ครู คศ.3