ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมะนิดา ไทยภักดี
ครู คศ.3

นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
ครู คศ.3

นางวรรณนา พรหมกสิกร
ครู คศ.3

นางประทุมพร ชำนาญ
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ เวชกามา
ครู คศ.3