ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวดวงใจ ปัญญายิ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรรณนา พรหมกสิกร
ครู คศ.3

นางประทุมพร ชำนาญ
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ เวชกามา
ครู คศ.3

นางสาวมะนิดา ไทยภักดี
ครู คศ.2

นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
ครู คศ.2