ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประวัติ ประสานพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชวนพิศ ชูเดช
ครู คศ.3

นายสุริยา บำรุงแนว
ครู คศ.3

นางวิจิตรา สุขสานต์
ครู คศ.3

นางสาวศิวพร เลิศประเสริฐ
ครู คศ.2