ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
(ฉบับปรับปรุง 2561) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2562,13:13   อ่าน 247 ครั้ง