ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ต2ข ที่ปรึกษา ปี 1/2561 26185
หลักสูตรปรับปรุง60 26202
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560 26193
ต2ข ปี 2/2560 26181
ถอดบทเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 166.46 KB 26249
ต2ข 1/2560 26183
นางสาวธมกร ดุลยปกรณ์ชัย ฝ่ายบุคคล ย้ายไป ฝ่ายวิชาการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.01 KB 26363
นางสาวศศิธร ศรีจันทะ ฝ่ายงบประมาณ ย้ายมา ฝ่ายบุคคล JPEG Image ขนาดไฟล์ 9.66 KB 26285
นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ หมวดวิทย์ ย้ายไป ฝ่ายบุคคล JPEG Image ขนาดไฟล์ 9.77 KB 26259
นางสาวรชยา ธงภักดิ์ ฝ่ายวิชาการ ย้ายไปฝ่ายงบประมาณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 97.91 KB 26349
นางสาวสุนิดา ฐานวิเศษ ฝ่ายวิชาการ ย้ายไป ฝ่ายงบประมาณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 119.37 KB 26288
นางสาวสันชรี ชัยเสริม เอกภาษาไทย ฝ่ายกิจการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 52.25 KB 26319
นางสาวอรภิญญา ครองไข่น้ำ เอก ภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 106.57 KB 26357