ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นางหทัยวรรณ เพียนอก
นางสาวมะนิดา ไทยภักดี
นายไกรยง ทวีชีพ