ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นางหทัยวรรณ เพียนอก
นางสาวมะนิดา ไทยภักดี
นายไกรยง ทวีชีพ
นางวิจิตรา สุขสานต์
นางสาวณปภัช เพียนอก
นางสาวไรวินท์เวธนี เผ่าชัย