ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางสุภาวดี ลาภภิญโญ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ์
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นางธัญพิชชา ศรีประดู่
นางหทัยวรรณ เพียนอก
นางสาวมะนิดา ไทยภักดี
นายพงษกร จารุเมธีชน
กรรมการและเลขานุการ