ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายส่งเสริมและบริการ
นายอภิชาติ ห่อไธสง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและบริการ
นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ
นางชวนพิศ ชูเดช
นางจิราภรณ์ ค้ำชู
นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางนวลจันทร์ เวชกามา
นางสาวณัฐธิดา วงศ์พรหม
นายศักดิ์ดา รอดรังนก
นักการภารโรง