ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายอภิชาติ ห่อไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ
นางชวนพิศ ชูเดช
นางจิราภรณ์ ค้ำชู
นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางนวลจันทร์ เวชกามา
นางสาวธันยชนก ชำนาญ