ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายอภิชาติ ห่อไธสง
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายไกรยง ทวีชีพ
นางวรรณนา พรหมกสิกร
นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางสาวธมกร ดุลยปกรณ์ชัย
 กรรมการและเลขานุการ, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์