ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
นางประทุมพร ชำนาญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวศิวพร เลิศประเสริฐ
งานทะเบียนนักเรียน
นางอรวรรณ บารอน