ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอำนวยการ
นางจิราภรณ์ ค้ำชู

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุนิดา ฐานวิเศษ
รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวิจิตรา สุขสานต์

งานบริหารการเงินและการบัญชี

นางสาวผุสดี ยืนชีวิต

งานแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวรชยา ธงภักดิ์
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวรัตนาภรณ์ แคชัยภูมิ

งานบริหารธุรการและสารบรรณ

นายสุริยา บำรุงแนว
งานบริหารบุคคล