ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอำนวยการ
นางวิจิตรา สุขสานต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุริยา บำรุงแนว
รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวธมกร ดุลยปกรณ์ชัย
หัวหน้างานสารบรรณ และเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
นางสาวณปภัช เพียนอก
หัวหน้างานพัสดุ
นายพงษกร จารุเมธีชน
นางสาวรัตนาภรณ์ แคชัยภูมิ
นางสาวจรัสศรี ทันรังกา