ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา มีสุนทรีย์ภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
          5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน

เป้าหมาย

1. สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
5. จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น