ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

            โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                        สู่การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สถานศึกษามีมาตรฐาน

ปรัชญา

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

(ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต  อ่านว่า ปัญญา โลกัสสะมิ ปัชโชโต)