ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            ในปีการศึกษา   2536   นางจรรยา   เกษโพนทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิได้สนองนโยบายโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น   จึงได้มอบหมายให้  นายสมชาย    กลิ่นจันทร์   นายปรีชา   ชัยเนตร,  นายพินิจ   ชวนินทวิสุทธิ์,นายเติม   แสงไทยารักษ์   และนายวีระพล  สวัสดิ์ศรี  ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและที่ดินที่จะจัดตั้งโรงเรียน   คณะทั้งหมดได้หารือกับนายบุญทม  ผลเต็ม  ผู้ใหญ่บ้านบ้านเล่า  หมู่ที่ 2   ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  นายเสนา  งามกระบวน  กำนันตำบลบ้านเล่า   นายไพรัตน์   หาญละคร   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร   โดยทุกท่านเห็นชอบ  พร้อมมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ของบ้านเล่าจำนวน  38 ไร่  3  งาน  35   ตารางวา   เพื่อทำการก่อสร้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิ   สาขาบ้านเล่า

            ปีการศึกษา  2537   นางจรรยา    เกษโพนทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ   ได้แต่งตั้งให้นายวีระพล    สวัสดิ์ศรี   อาจารย์ 2  ระดับ 7   เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สาขาบ้านเล่า  โดยรับนักเรียนชั้น  ม.1 ทั้งชายและหญิง  จำนวน  91   คน   และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารให้ใช้อาคารเรียนไม้   จำนวน  1   หลัง  6   ห้องเรียนเป็นที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว

            ปีการศึกษา  2538   นางทัศนีย์   บุษปวัต   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ได้สานต่อโครงการ   พร้อมให้การสนับสนุนเงินเพื่อสร้างอาคารเรียน  ค.ส.ล. ขนาด 12 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์    มูลค่า   3,000,000   บาท    (สามล้านบาทถ้วน)  โดยความร่วมมือของสโมสรโรตารี่พระปิ่นเกล้า ธนบุรี  ซึ่งนำโดยคุณสมศักดิ์ และคุณวัชรี  วรรักษ์กุล    และหน่วยงานภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมากทำให้โรงเรียนเกิดความพร้อมทุกด้าน  และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก  นายแพทย์สุรวิทย์    คนสมบูรณ์   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิทุกด้าน   และจัดสรรสนับสนุนงบประมาณทุกปี  ส่วนด้านบุคลากรการจัดการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนจาก  นางทัศนีย์  บุษปวัต  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดครูให้มาช่วยสอนจำนวน  19  คน   
           ปลายปี   2538  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายวีระพล   สวัสดิ์ศรี  ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร   อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  นางทัศนีย์  บุษปวัต   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิจึงได้แต่งตั้งให้นายเติม    แสงไทยารักษ์   อาจารย์ 2  ระดับ 7  เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สาขาบ้านเล่า

          ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สาขาบ้านเล่า ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ   โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2539 โดยมี   นายวีระพล สวัสดิ์ศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

           1    ตุลาคม  2547 – 23  ธันวาคม 2547   นางแสงจันทร์    ศิริสรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  2

          24  ธันวาคม  2547  นางสาวแสงดาว  คงนาวัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  
              7   กรกฎาคม   2549   นายเติม   แสงไทยารักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 
             
1  ตุลาคม  2551  นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังห์วิทยายน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  จนถึง  วันที่  30  ธันวาคม  2551
          1  มกราคม  2552  ดร.ธีรพนธ์  คงนาวัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  ถึงวันที่  30  กันยายน  2552
         1  ตุลาคม  2552- 2554  นายเติม  แสงไทยารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
          นายสุรพล  สีมา  2557-2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
        
         18  ธัวาคม 2558 - ปัจจุบัน  นายสงวน  มาตกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.82 KB