ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายประวัติ ประสานพันธ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายอภิชาติ ห่อไธสง

 รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวมะนิดา ไทยภักดี
นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ์
กรรมการและเลขานุการ