ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุภาวดี ลาภภิญโญ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางหทัยวรรณ เพียนอก

งานโรงเรียนกับชุมชน

นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางสาวธมกร ดุลยปกรณ์ชัย
 กรรมการและเลขานุการ, งานประชาสัมพันธ์