ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมประสงค์ กล้าหาญ

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุภาวดี ลาภภิญโญ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางหทัยวรรณ เพียนอก

งานโรงเรียนกับชุมชน

นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางสาวดวงใจ ปัญญายิ่ง
งานสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวธมกร ดุลยปกรณ์ชัย
 กรรมการและเลขานุการ, งานประชาสัมพันธ์