ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
นางประทุมพร ชำนาญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางนวลจันทร์ เวชกามา
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางชวนพิศ ชูเดช
นางสาวจรัสศรี ทันรังกา
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ,งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวศิวพร เลิศประเสริฐ
งานทะเบียนนักเรียน
นางสาวธันยชนก ชำนาญ