ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2011
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 440946
Page Views 561996
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝ่ายวิชาการ
นางชวนพิศ ชูเดช

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวจรัสศรี ทันรังกา
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ,งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางวนิดา โสดาลี
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด)
นางวรรณนา พรหมกสิกร
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานหลักสูตร
นางนวลจันทร์ เวชกามา
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด)
นางประทุมพร ชำนาญ

งานวัดผลประเมินผล,งานแนะแนว,งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,งานวิจัย

นางสาวศิวพร เลิศประเสริฐ
งานทะเบียนนักเรียน
นางสาวอรภิญญา ครองไข่น้ำ

 งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางธัญพิชชา ศรีประดู่
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ,กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ
copyright @www.streechaiyaphum2.ac.th 2011.
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ต.บ้านเล่า  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์  044-833907 , 081-8779758