ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
นางชวนพิศ ชูเดช

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวจรัสศรี ทันรังกา
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ,งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางวรรณนา พรหมกสิกร
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานหลักสูตร
นางนวลจันทร์ เวชกามา
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด)
นางประทุมพร ชำนาญ

งานวัดผลประเมินผล,งานแนะแนว,งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,งานวิจัย

นางสาวศิวพร เลิศประเสริฐ
งานทะเบียนนักเรียน
นางธัญพิชชา ศรีประดู่
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ,กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ