ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์   วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

2. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง  สมบูรณ์   มีทักษะทางด้านกีฬา  ศิลปะ  ดนตรี  ได้อย่างเหมาะสมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

            3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความถนัด  ความสนใจ และความความต้องการของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามเป็นคนดีของสังคม

            4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง

5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่อเนื่อง

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทำการวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง  และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7. พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  เน้นการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB)  และใช้การบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาองค์กร   เพื่อนำโรงเรียนสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

8. พัฒนาระบบสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่

9. จัดบรรยากาศและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.  การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการับรองมาตรฐานการศึกษาจาก  สมศ.

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษา

7.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นเอื้อต่อการจัดการศึกษา