ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

               พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ   มุ่งมั่นคุณธรรม     เลิศล้ำดนตรีกีฬา 

        ก้าวหน้าเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

          น้อมนำสู่ชมชน  ดำรงตนอย่างพอเพียง

ปรัชญา

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

(ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต  อ่านว่า ปัญญา โลกัสสะมิ ปัชโชโต)